Tekaprint EP 25D

Tekaprint EP 25D

- Bóng thường mờ mặt, độ hiện màu cao.

- Thùng nhựa 50 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng